Johanna Wyckman (L): ”Väldigt glädjande”

Johanna Wyckman (L): ”Väldigt glädjande”

2021-10-11 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Region Kalmar län – presenterade idag sin regionplan för åren 2022-2024.

”Det är en offensiv budget och plan som tar sikte på att återstarta regionens verksamhet och Kalmar län efter pandemin. Pandemin har medfört stora utmaningar men med denna budget känner vi i Länsunionen oss trygga med att möta dessa utmaningar och att föra Kalmar län framåt”, skriver partierna i ett pressmeddelande.

”I Länsunionens budgetförslag återfinns bland annat fortsatt satsning på nära vård, medel till omställning och utveckling, satsning på återstart för kollektivtrafiken, medel för att klara av den uppskjutna vården, stora lönesatsningar samt insatser för att korta köerna till barn och Ungdomspsykiatrin.”

”Vi lägger nu en offensiv budget för att återstarta verksamheten efter pandemin”

ANGELICA KATSANIDOU (S), ORDFÖRANDE I REGIONSTYRELSEN I KALMAR LÄN

 – Vi lägger nu en offensiv budget för att återstarta verksamheten efter pandemin. Det är möjligt tack vare den ordning och reda som vi har i regionens goda och stabila ekonomi. Samtidigt som den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ansvar för pandemin genom att tillskjuta historiskt omfattande statsbidrag till regionerna för de närmsta åren, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen.

Regionråd Angelica Katsanidou (S). Foto: Region Kalmar län

Omställning och utveckling och nära vård & hälsofrämjande insatser, 30 + 32 miljoner kr

”I Regionplanen avsätts en särskild omställningsresurs på 30 miljoner kronor att användas till fortsatt implementering av inriktningsbeslut för framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet ska fokusera på genomförande av handlingsplanerna för nära vård och strategi för invånarens digitala vårdkontakter, regionstyrelsens arbetsutskott kommer att utgöra styrgrupp för arbetet. För arbetet med nära vård och hälsofrämjande insatser sker en ramförstärkning med 32 miljoner kronor.”

”Vi håller fortsatt i taktpinnen”

ANGELICA KATSANIDOU

– Vi håller fortsatt i taktpinnen när det gäller digitaliseringsarbetet och snabbar nu också på processen ytterligare genom att sätta av ytterligare 30 miljoner till omställning. Det är ett viktigt steg i att göra vården mer tillgänglig för våra patienter samtidigt som det skapar möjligheter till en effektiv och patientsäker vård, säger Angelica Katsanidou.

”Vi håller i och fortsätter satsningen på nära vård”

CHRISTER JONSSON (C), VICE ORDFÖRANDE I REGIONSTYRELSEN

– Vi håller i och fortsätter satsningen på nära vård, nära vård handlar om tillgänglighet för våra patienter och de ska känna sig trygga i att vården finns där när de behöver den, säger Christer Jonsson (C), vice ordförande i regionstyrelsen och regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Regionråd Christer Jonsson (C). Foto: Region Kalmar län

Återstart för kollektivtrafiken 29,7 miljoner kr

”Under 2022 så kommer flera åtgärder och aktiviteter göras för att öka resandet i kollektivtrafiken, 5 miljoner avsätts för detta. Kollektivtrafikens biljettintäkter har minskat kraftigt under pandemin och är fortfarande lägre än innan pandemin och för att stärka upp beredskapen så tillförs 15 miljoner för lägre biljettintäkter. Resurser avsätts också för att utveckla pendeltågstrafiken mellan Kalmar och Växjö vilket innebär att dagens trafik mellan Kalmar och Emmaboda förlängs. För detta arbete avsätts 1 miljon för 2022 och för 2023 och 2024 ökar det till 3,1 miljoner. 2,5 miljoner avsätts för att möta ökade kostnader gällande tågavtal, tågdepå och serviceresor. Under 2022 så inleds också arbetet med att införa ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken och för detta avsätt 3,2 miljoner plus en engångskostnad på 3 miljoner för 2022.”

Ökad tillgänglighet för Barn och Ungdomspsykiatrin

”Länsunionen gör en satsning för att jobba av kön som finns inom BUP, och då främst kön gällande neuropsykiatriska utredningar. Satsningen innebär att en upphandling sker med målet att regionen ska kunna köpa in utredningar för att på så sätt kunna korta väntetiderna. För denna satsning avsätt 4 miljoner kr 2022 och 2 miljoner för åren 2023 och 2024. Anledningen till det är en högre summa första året är att vi vill göra en kraftsamling första året för att arbeta ner kön.”

”Att öka tillgängligheten på BUP är en oerhört viktig insats”

JOHANNA WYCKMAN (L)

– Att vi nu kan göra en rejäl satsning för att minska kön för barn och ungdomspsykiatrin är väldigt glädjande. Nu skapar vi förutsättningar för att upphandla neuropsykiatriska utredningar. Att öka tillgängligheten på BUP är en oerhört viktig insats för länets barn och unga och för att främja deras psykiska hälsa, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Regionråd Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén

Uppskjuten vård

”Under pandemin så har regionen tvingats att skjuta upp sådan vård som har kunnat anstå för att klara verksamheten. För att möte det ökade behovet och för att ge förutsättningar för att regionen ska kunna komma ifatt med den uppskjutna vården avsätts 142 miljoner för 2022”, skriver Länsunionen.

– Att vi nu kan göra en satsning komma ifatt med den uppskjutna vården som uppstått under pandemin är mycket glädjande, det är viktig satsning för länets patienter, säger Christer Jonsson (C).

Jämställda löner och utökad pott för lönerevision 13 miljoner kr + 17 miljoner kr

”Region Kalmar län ska ha en medveten och jämställd lönebildning där långsiktighet står i fokus. Utifrån genomförda lönekartläggningar beslutade regionfullmäktige att avsätta 20 miljoner för 2020 och 20 miljoner för 2021. För 2022 avsätter länsunionen 13 miljoner kr, för 2023 är siffran 18 miljoner kr och för 2024 är siffran 23 miljoner kr. Som en särskild lönesatsning så avsätts också ytterligare 17 miljoner i budgeten för löneöversyn.”

Foto: Liberalerna (översta bilden)

Dela gärna artikeln: