Regeringen: 37 miljoner för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen: 37 miljoner för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor

2021-04-14 0 av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen föreslår mer resurser till arbetet mot våld och förtryck i vårändringsbudgeten. Mer resurser ska tillföras insatser för att förebygga och bekämpa våld och förtryck under den pågående pandemin.

Regeringen föreslår att 37 miljoner kronor tillförs 2021 för insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Förebyggande arbete viktigt – våldet ska upphöra

Arbetet med att förebygga sexuellt våld och våld i nära relationer är i behov av utveckling. Pandemin sätter fokus på behovet av ett utvecklat förebyggande arbete med fokus på att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, men även att ge skydd och stöd till dem som utsätts. Regeringen ser behov av tidiga förebyggande insatser. Det avser både unga personer och äldre i syfte att våld inte ska ske eller upprepas.

Regeringen har nyligen överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat förslag om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) så att det tydligt framgår att socialnämnderna har ansvar för att arbeta med personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp så att de ändrar sitt beteende. Syftet är att våldet ska upphöra. Nu tillförs medel för myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna.

Viktigt att upptäcka våldet i tidigt skede

Det är angeläget att det våldsförebyggande arbetet i ungas partnerrelationer utvecklas och att stödet till unga våldsutsatta stärks. Arbetet med att upptäcka våldet i ett tidigt skede och verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende är en viktig utveckling för att kunna förebygga våld i nära relation. Bland annat får stödlinjen Välj att sluta medel till sin verksamhet som vänder sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation.

Utsattheten har ökat för prostitution och människohandel

Utsatthet inom prostitution och människohandel har ökat under pandemin och det är viktigt att stärka det förebyggande arbetet såväl som stödinsatser på området för att utsatta ska få det skydd och stöd de har behov av och också rätt till. Genom ytterligare resurser kan Jämställdhetmyndigheten stärka insatserna inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag mot alla former av människohandel och bidra med ytterligare kompetensstöd till yrkesverksamma.

Jämställdhetsmyndigheten delfinansierar bl.a. regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel som är verksamma inom socialtjänsten. De arbetar uppsökande och ger stöd till utsatta.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

FAKTA / Mäns våld mot kvinnor

”Våld är varje handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen.” – Per Isdal ATV Norge

Välj att sluta 020-555 666 är telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Länsstyrelserna arbetar aktivt för att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. En del i det arbetet är att få fler personer som utövar våld mot en närstående att söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Välj att sluta riktar sig därför i första hand till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation.

Du som utsätts för våld kan få hjälp av Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Under 2020 mottog Kvinnofridslinjen 46 723 samtal vilket är en ökning med 10% jämfört med året innan. Sedan 2017 har antalet samtal ökat med 56%.

Foto: Freepik